25 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do grup „0” i klas I – informacje

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r. Zarządzenie nr 155/17 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach … Czytaj dalej…

Obraz

HARMONOGRAM I KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

HARMONOGRAM REKRUTACJI do oddziału przedszkolnego

  1. 15.02.2016r. uruchomienie informatora http://nabor.pcss.pl/szczecin/
  2. 07.03.2016r. – 29.03.2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 17.02.2016r. w godz, 13.oo-17.oo – Dzień otwarty szkoły
  4. 30.03.2016r. -04.04.2016r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
  5. 25.04.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  6. 26.04.2016r. – 27.04.2016r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
  7. 29.04.2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

KRYTERIA USTAWOWE BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Szczecin.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc brane są pod uwagę kryteria w I etapie rekrutacyjnym:

– wielodzietność kandydata

– niepełnosprawność kandydata

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

– objecie kandydata pieczą zastępczą

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego ( gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami)

  1. Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia, przekraczająca 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za każda zadeklarowana godzinę 1 pkt, max 6 pkt),
  2. Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna – 10 pkt
  3. Dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 6 pkt
  4. Dziecko zamieszkałe w pobliżu szkoły oraz dziecko zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższej miejsca zamieszkania szkole – 5 pkt
  5. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu szkoły – 4 pkt
  6. Dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 8 pkt

 

 

 

Obraz

Starszaki czytają maluchom

W czasie niemal dwóch tygodni starszaki z klas 6 odwiedzały swoich młodszych kolegów z grup przedszkolnych i klas pierwszych, którym czytały przygotowane teksty.

Po każdej wspólnej lekturze wychowawczynie omawiały z dziećmi  walory wychowawcze poznanych utworów, a mali słuchacze mogli przedstawić konkretyzacje rysunkowe tych fragmentów, które najbardziej im się podobały. Prace te znalazły swoje miejsce na klasowych wystawkach. Dla obu stron – starszych uczennic oraz ich młodszych kolegów – było to bardzo ciekawe doświadczenie.

Dziękujemy i gratulujemy starszakom – JESTEŚCIE WZOROWYMI CZYTELNIKAMI :-)

czytanieczytanie2czytanie4